Vallásos Versek kategória bejegyzései

„NE PARÁZNÁLKODJÁL!”

Így szól Isten parancsolata,
Mellyel lelkek fluidszálát óvja,
A testnek, szellemnek, léleknek,
Egységesnek kell maradnia.

Ki szembeszegül e paranccsal,
Vétkezhet testtel vagy lélekkel,
Véthet akárcsak gondolattal,
Csábító érzékiségekkel.

Isten törvénye a házasság,
Házasságon túl paráznaság,
Testek kapcsolódásaikor,
Lélek fluidszálakat sodor.

Ami lezárt volt földi létben,
Sodrás által megnyitja éppen,
A nehéz terhek, betegségek,
Bűn miatt már el nem kerülnek.

Mit a bűnnel magához vonzott,
A lelki fluidszál megbomlott,
Romlott érzés mit tovább adott,
Igaz érzés bepiszkolódott.

Mindahány lélek fel van fűzve,
Istenhez vezetnek szálaik,
De bűnös utakat követve,
Az Úrtól így eltávolodik.

Bolyong csak e földi világban,
Oly keserűen elhagyhatva,
Majd, ha Istenhez kezét nyújtja,
A boldogságot megkaphatja.

Debrecen, 2016.


„NE ÖLJ!”

A születés Isten kegyelme,
Az élet az Úr ajándéka,
A halál bűn következménye,
Bukás, büntetés hozadéka.

Minden egyes nap az életben,
Lehetőség örökéletre,
Bővülhet a fogalom köre,
Itt tágulhat az ismerete.

Az élet ad megpróbáltatást,
És sokszor szolgáltat ütközést,
Ebből a lélek megtanulja,
A múlandót hogyan uralja.

„Ne ölj” ezt mondja Isten szava,
Az életet ő ajándékozta,
Az Élet Szent, Istentől való,
Ám, nem kell félni a haláltól.

Csak ő nyújthat örökéletet,
Felcserélve múló életet,
Egyedüli joga a végzet,
Mert ő minden lelket átvezet.

Körülötted minden viruló,
Az élő természet ragyogó,
Azért ki az élet ellen vét,
A teremtő Isten ellen vét.

Ne öld élet semmi formáját,
Hagyd, hozza maga alkotását,
Istennek célja van vele,
Ő ki készít, majd neki helyet.

Meg kell kötni szív indulatát,
A szemek villanó sugarát,
Mielőtt még az lesújtana,
Visszahat bűnös gondolatra.

Ami az öléshez elvezet,
Gőg, dac, bosszú, hiúság érzet,
De az Úr igazság törvénye,
Nem tűri, bűn, törvény sértése.

„Ki fegyvert fog, fegyver által vész el”
Semmi rosszat nem cselekedhet,
Anélkül, hogy önmaga ellen,
Mint emberi lélek vétkezzen.

Így hat a természet törvénye,
Mely nem ismer kíméletet se,
Az ok – okozat jut érvényre,
Élő az igazság törvénye.

A lélek azon érzéseit,
Mely a szeretet törvényeit,
Nem követi, azt irtsátok ki,
Mert menny kapuja nem nyílik ki.

Debrecen, 2016.


„NE MONDJ HAMIS TANÚBIZONYSÁGOT!”

A földi törvény is bünteti,
Ki hamisan vall társaira,
Ha jogi formát elköveti,
Bánja három év szabadsága.

A sátánnak sötét világban,
Szüksége van a hazugságra,
Ne derüljön fény gonoszságra,
Így kerülnek a hálójába.

Soha ne mondj valótlanságot,
Ne vidd létedbe hazugságot,
Mindig légy igaz és egyszerű,
Őszinte, egyenes jellemű.

Őrizkedjetek a pletykától,
Hízelkedés válfajaitól,
Ez mind hamis bizonyságtevés,
A gonosztól megkörnyékezés.

Ki ezen törvényt be nem tartja,
Megébredve szellemvilágba,
Kiutat, majd nem találja,
Ő hazug labirintusába.

Ránccal tele lélekruhája,
Felírva összes hazugsága,
Itt azoknak van boldogsága,
Kinek ránctalan lesz ruhája.

A földre születés kegyelem,
Azért adatik az embernek,
Mert számadáskor a léleknek,
Hiányos igazság mérlege.

Hibát, bűnt, melyet elkövetett,
Vagy amit rosszul cselekedett,
Istentől nyílt lehetőséggel,
Kiigazítsa szeretettel.

Kik Isten törvényében élnek,
Igazsághoz hűek maradnak,
Csak igazságot cselekszenek,
Lélekben tiszták maradjanak.

Debrecen, 2016.

„NE LOPJ!”

Ebbe a fizikai létbe,
Küldött minden egyéniségnek,
Ott kell megállnia a helyét,
Ahová Urunk rendelte életét.

Ki felelős Istennel szemben,
Felelős a környezetével,
Ajándékba kapott élettel,
Felelős természettel szemben.

Parancsolatoknak sora,
Isten által úgy van megírva,
Ahogy a lélek öntudata,
Elkezd megvilágosodni.

Senki sem tehet a világba,
Úgy, ne volna visszahatása,
Cselekedjék jót, avagy rosszat,
Visszaszáll rá érzésvilága.

Azért adja Isten a törvényt,
Hogy léleknek üdvére váljék,
Mutatja, hogyan cselekedjék,
Avagy, hogyan ne cselekedjék.

„Ne lopj!” Így szól a parancsolat,
Szándékos és passzív formája,
Ne vegye el ember a másét,
Ne károsítsa meg lelkét.

Azzal is lop, ha rágalmazza,
Bizalmát, hitelét megrontja,
Az ígéret is hiányt okoz,
S a hazugság, csalódást hoz.

A lopás mozgató rugója,
Önzés minden felhalmozója,
Kapzsiság lesz mértékadója.
Itt por és hamu káprázatja.

Az örökélet őshazája,
Fényben fürdő Atya áldása,
Igazság, tisztaság pompája,
Így vár minket Isten országa.

Debrecen, 2016.


„NE KÍVÁND A MÁSÉT!”

„Ne kívánd a másét!”
Ez az utolsó parancsolat,
Elköveti már a gondolat,
Ne kívánj semmit, ami másé!

Mozgatórugója kapzsiság,
Irigység és birtoklási vágy,
Meg kell tanulni lemondani,
Megelégedni, elfogadni.

Ellentét egyik erőssége,
Az embernek önzés törvénye,
Az irigy telhetetlensége,
Mindenben mértéktelensége.

Isteni kegyelem többet ad,
Mint, ahogy azt megérdemeljük,
Így ne elégedetlenkedjünk,
Adjunk hálát azért, ami van.

Alázatra és szerénységre,
Megtanít elégedettségre,
Földi vágy elengedésére,
Hiábavaló törekvésre.

Kapjuk mi sorsunkban adottság,
Mi nincs, az hiábavalóság,
Az elégedettség boldogság,
A szívnek, léleknek nyugodtság.

Ne fájjon, ne szomorkodjatok,
Ha most le is kell mondanotok,
Isten megadja azt majd nektek,
Amikor rá nem is számítotok.

Út végén a lélek haza tér,
Kérdezi majd értem mit tettél,
Az én részemre mit szereztél?
Csak földi javat teremtettél?

Földi javak porrá hullnak,
Fent táplálékúl nem szolgálnak,
Szomjazó, éhező lesz lelked,
Ha nem tisztítod át jellemed.

Az Úr szellemi törvényei,
Ebben segít eligazodni,
Földi embernek megtartani,
Ehhez imával erőt kérni.

Debrecen, 2016.
„NE CSINÁLJ MAGADNAK FARAGOTT KÉPET!”

Földi, avagy égi bálványok,
Faragott kép, kitalálmányok’.
Istennek helye van lelkedben,
Az egyedüli Úr szívedben.

Ki e helyet mással betölti,
Isteni vezetést elveszti.
Hamis érzés, tudat vezeti,
A tévelygése eltéríti.

Igaz útját meg nem találja,
Hamisság lesz lelke szolgája.
Kik idegen Istent faragnak,
Már tévelygő úton haladnak.

Lelkek így szerzik meg maguknak,
A nehéz szenvedéseiket,
Gyötrő nyomorúságaikat,
Könnyel áztatják fájdalmukat.

Jó és a rossz mindig ütközik,
Ám, jó megtartja értékeit,
A rossz szétbomlik, feloldódik,
És szenvedésekben szét hullik.

Ki Isteni jót elfogadja,
A maga lelkéből, mint drága
Igazgyöngyöt, majd előhozza,
Élete áldásként hordozza.

A Te szívednek érzéseit,
Mely teremtődet megilleti,
Ne hagyd elhomályosítani,
Lelkedet csak ő fényesíti.

Debrecen, 2016.MI A VALLÁS

Nagy kérdés az emberekben,
mi a célja életünknek,
kik vagyunk valójában,
hogyan keletkezett a világegyetem.
Erre különböző népek,
eltérő válaszokat adtak.

Az élet több mint fizikai valóság,
megfelelő életmóddal,
rálelhetünk a válaszokra,
igazságra vagy végső valóságra.
Az ima közelebb visz,
a végső hatalomhoz, amely
világegyetemben szellemi létező.

Isten léte érzékelhető.
Ez az életet adó szikra,
segít közelebb kerülni,
Istenhez, Szentekhez, Angyalokhoz.
A világ teremtőjének,
láthatatlan hatalomnak,
tisztelet, felajánlott áldozat,
bemutatott rituálék,
jellemzik a különböző vallásokat.

Hozzájuk fordulnak,
segítségért, útmutatásért,
a Buddhizmus szenvedés
leküzdésére tanít.
Több vallás szerint,
a legfőbb hatalom nem jellemezhető,
ezért nincsenek róla képeik.

Sok vallás hite szerint,
emberekben és állatokban,
létezik belső szikra,
melyet szellemnek,
avagy léleknek neveznek.
Több vallásban ez örökkévaló,
sohasem hal meg.

A vallások hiten alapulnak,
fizikai érzékekkel nem bizonyíthatóak.
Az emberek nem tökéletesek,
egymásnak okoznak szenvedéseket.
Ám, hiszik, hogy a vallási tanításokat,
megfelelőképpen követve,
az életük átalakul.

Hívők gyakran összegyűlnek,
kifejezzék csodálat és hála érzését.
Ezt szertartásos formában,
Istentiszteletnek hívják.
Az ima dicsőítést, köszönetnyilvánítást,
maguk vagy mások érdekében kért segítséget,
 iránymutatást foglal magában.

Ima, meditáció
formájában is megvalósulhat.
Célja a belső nyugalom elérése,
hogy a megtérést gátló
akadályok leomoljanak.

Az imádkozás módja,
vallásonként változik.
Letérdeléssel, meghajlással,
állva, csukott szemmel,
összezárt kézzel,
gyöngyöt, gyertyát,
tömjént használva.

A vallási iratok, Szentírások tartalmát, 
Istenük közlésének tartják,
nevük kinyilatkoztatás.
Egyes vallásokban az épület és szenttárgyak,
a legjobb anyagból készülnek,
ezzel is kifejezve,
Isten iránti hódolatukat.

Mások úgy vélik,
hogy a pazar díszítés,
elvonhatja az emberek figyelmét.
Az ünnepeik emlékeztetik,
a hívőket hitükre.

Papok bonyolítják le az istentiszteletet,
irányítják a hívek lelki életét.
Szent helyekre utazást hívjuk zarándoklatnak.
Vannak olyan csoportok,
melyek társadalomtól elzárva,
szigorúbb szabályok szerint élnek.

Szerzetesként kolostorban, 
apácaként zárdákban.
Egész életüket imával, meditációval,
szentiratok tanulmányozásával töltik.
Akik nem hisznek természetfeletti
erő létezésében, ateisták.

Debrecen, 2020.02.MENYEGZŐ RUHA

Isten az embert önmagához
Hasonlóvá teremtette.
Csodálatos szeretetével,
Magába foglaló erejével.

Magához vonzotta őket,
És gyermekeivé fogadta,
Szeretetében benne él,
Az egész világ és élet.

Az Ő lelkéből származik,
Az – az isteni szikra,
Mely ember részét képezi,
Mint örökké való lélek.

Magában hordozza a fényt,
Igazságot, szeretetet,
Erőket, tökéletességet,
S visszavágyik, ahonnan származik.

Az elesett ember lelkek,
Sötétséget és béklyókat,
Teremtenek önmaguk körül,
Tévútjukon botladoznak.

Isten ad lehetőséget,
Hogy szabad akaratából,
Megtalálva jobbik énjét,
Sötétségből kiemelkedjék.

Minden érzés, cselekedet,
Csak akkor lehet tökéletes,
Ha az isteni lélektől,
Átsugárzik emberi lélekbe.

Így egyre jobbá, igazabbá,
Tisztábbá tudja formálni.
Minduntalan hívja gyermekeit,
Megtérésre és az igaz útra.

Megvilágosodás dicsősége,
Ragyogjon gondolatokban,
Cselekedetekben, szavakban,
Szeretet teremtésében.

Azok, akiknek lelkében,
Krisztusi szeretet uralkodik,
Kik jót akarnak s cselekednek,
Építik az új világot.

Emelik lelkek érzésvilágát,
Kisugározzák a szeretetet,
Munkájukkal utat építenek,
Krisztus eljöveteléhez.

Az üdvösséget nem lehet,
Majd külsőleg megszerezni,
Lelkek nem kívülről kapják,
Fénylő lakodalmi ruhát.

Lélek belső érzéséből,
Kell kinőni, szövődnie,
Melyhez segít Isten kegyelme,
Megvilágosító ereje.

Db. 2019.10.

MÁTRAFÜREDI KÁPOLNA

Ó, gyönyörű kápolna,
Oly vonzó barokk stílusa.
Park közepén emelkedik,
Keresztelő Szent János nevét viseli.
Áldásos tiszta légköre,
Érződik szentek itt léte.
Kápolnával szemben Jézus keresztje,
Harangszó szólít a misére.
Alázat, szeretet kíséri a hívőt be,
Méltósággal jelenik meg az Úr,
Kísérik őt angyalok szolgálatúl.
Megtelik a kápolna,
Tiszta érzés világával,
Bent ülő hívőket tölti fel,
Isten utáni vággyal.
 Véget ér a mise,
Lelkek imádsággal telve.
Angyalok serege,
Kísér az úton hazafele.

Debrecen, 2015.

LÉLEK – MÉRLEG

Akik értik Jézus tanításait,
S elfogadják Isten igazságának,
Majd életükben azon fáradoznak,
Hogy e tanítások szerint éljenek,
Ők közelebb kerülnek Istenhez.

Minden ember felelős azért, amit
Élete során elmulaszt, cselekszik.
Az akadályokat önmagának kell,
Igazságnak útján leküzdenie.

Nem csak az elkövetett bűneiért,
Hanem az elmulasztott jótettért is
Felelősséget kell majd vállalnia.
A jó szabadság által uralkodik,
Míg a gonosz kényszer hatásaival.

Minden lélek egyénileg éri el,
Istenhez fordulva az üdvösségét.
A lelkeket egyedi feladattal,
Küldi a Földre, hogy azt teljesítse.

Ég szellemei érkeznek le vele,
Vezetik, tanítják és védelmezik.
Gondolat szintjén belső sugallatra
Szólnak, ők a lelkiismeret szava.

Minden bűnös lélek rá van utalva,
Az Atya kegyelmére, irgalmára,
Melyet jóval bővebben oszt, mint ahogy,
Arra bárki is rászolgálhatna.

Csak Isten irgalmazhat, bocsájthat meg,
Mércéje felé fordulás szeretet.
E törvénnyel róható le adósság,
Mérleg egyik serpenyőjében vannak,
Az elkövetett bűnök sokasága,
Míg a másikban szeretet tettei.

Amennyivel többet nyom bűn serpenyője,
Annyit kell bűnösnek vezekelnie.
Egyedül a Szentlélek elleni bűn,
Nem bocsájtható meg, nincs rá kegyelem.

Ki megismerte Isten szellemeinek működését,
Bizonyságot, igazság törvényét,
S elutasítja Földi szempont miatt,
Szentlélek elleni bűnt követ el.

Át kell majd élnie, nyomort, gyötrelmet,
Bűneiért vezekelnie kell.
Amikor éretté válik majd arra,
Hogy Isten igazságát elfogadja,
Az Úr részére újra felkínálja.

Az emberi értelem számára,
Teremthető érzékelhető kapcsolat,
A jó segítő szellemvilággal.
Istennel belső kapcsolat imával,
Minél bensőségesebb annál nagyobb
Erővel, áramlik az imádkozóra.

Ezért nagy ereje van igaz ember
Könyörgő imájának az Úrnál.
Szentség az ember akaratában,
Lelkében rejlik, mit csak Isten ismer.

Debrecen, 2020.04.